En | Ar

(L.L. ) العربيّة بأشكالها وألوانها: في الدين والأدب (103FC25)

Objectif :
‌تحسين مستوى اللغة العربية لدى المترجم الفوري
توسيع آفاق المترجم بمواضيع متخصّصة
الإلمام بالمصطلحات المتخصّصة في مجال الثقافة والدين والأدب

Contenu :
‌تحسين مستوى اللغة العربية لدى المترجم الفوري
توسيع آفاق المترجم بمواضيع متخصّصة
الإلمام بالمصطلحات المتخصّصة في مجال الثقافة والدين والأدب

Langue(s) d'enseignement :
Arabe

Récurrence :

Forme :
À distance

Lieu :
Campus des sciences humaines

Nombre d'heures :
12.00 heures

Droit d'inscription :
540,000 LL payables à la banque Audi ou au secrétariat de l'institution

Personne à contacter :

LAWANDOS Abla (Nicolas)


Cible :
Autres: الطلاّب القدامى أهل المهنة


Planification :

Date de début:
21/01/2022
Date de fin:
21/01/2022
Salle:
B:- E:- N:-

Date de début:
27/01/2022
Date de fin:
27/01/2022
Salle:
B:- E:- N:-

Date de début:
28/01/2022
Date de fin:
28/01/2022
Salle:
B:- E:- N:-

Date de début:
20/01/2022
Date de fin:
20/01/2022
Salle:
B:- E:- N:-